Politik

Efterår 2017

Med det netop vedtagne budget går en lang række ønsker fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i opfyldelse. Det handler om hal to i Buskelund, hal ved Sølystskolen og hal to i Sejs. Derudover besluttede vi jo sidste år, at der også skal bygges hal to i Hvinningdal og Gødvad. Det blev også fastlagt en dato – den 9. april 2018. Der skal det besluttes, hvordan det nye svømmecenter på Sølyst skal opføres og finansieres. Og til svømmehallen i Them fik vi en bevilling, så der kan ombygges ift. den nye lovgivning omkring vandrensning. Der blev også aftalt en afklaring af mulige placeringer af fremtidige udstillingsfaciliteter for lokale billedkunstnere. Til en eventpulje er der en ny bevilling på 3 mio. kr. om året til understøttelse af liv, handel og oplevelser i vores kommune – Festivalernes by. Til understøttelse af Silkeborg som Danmarks Outdoor-hovedstad får vi 0,5 mio. kr. om året til anlæg, f.eks. trailcentre. Sidst men ikke mindst er der aftalt et forsøg, der bringer Borgerservice ud i kommunen til bibliotekerne i Kjellerup, Gjern og Them. Dermed tager vi hul på at decentralisere – jeg håber, at det bliver godt modtaget lokalt. Alt i alt mange forbedringer på mit ansvarsområde. Jeg siger TAK! til budgetaftale-partnerne for en god aftale for borgerne i Silkeborg Kommune.

Forår 2017

I Silkeborg Kommune har vi, som del af arbejdet med kommuneplanen, fået en ny friluftsstrategi. Læs om den her! Jeg glæder mig over, at der var stor ros til strategien fra borgerne i høringsfasen. Efterfølgende har vi – i al beskedenhed – udnævnt vores kommune som Danmarks outdoor hovedstad! 

Vi har også fået vedtaget en ny kulturpolitik, som er udarbejdet gennem en længere proces bl.a. gennem flere workshops med kulturengagerede borgere. Politikken hedder “Kulturspor”, og rækker frem til 2024. Blandt de nye emner kan nævnes, at der nu er en ungekulturpolitik og at der arbejdes med synlighed. Vi håber på at få etableret en portal, hvor man kan se samtlige kulturtilbud i vores kommune.

I skrivende stund arbejdes der stadig på vores nye Idræts- og Fritidspolitik, som også rækker til 2024. Nyt i politikken er særligt outdooraktiviteter, der skal gøre det muligt at være aktiv i naturen – Det skal også ses i sammenhæng med friluftsstrategien.

Efterår 2016

Den netop indgåede budgetaftale har mange gode ting i sig for mit ansvarsområde. Det er besluttet, at der skal bygges to nye idrætshaller i henholdsvis Buskelund/Hvinningdal og Gødvad. Jeg havde håbet, at der  havde været plads til tre haller i budgetaftalen. Efter min opfattelse er både Buskelund og Hvinnningdal områder, som har et kæmpe behov halmæssigt.

Det blev også besluttet, at der er er 50 mio. til opførelsen af nyt svømmecenter på Søholt. Der er lagt op til, at svømmecenteret kan være en del af en multiarena indeholdende en cykelbane. I budgetaftalen er der sat 30 mio. af til multiarenaen.

Som noget helt nyt er der også penge til uddannelse af de frivillige i foreningerne – 250 tkr. årligt. Det har været et stort ønske hos fritidsrådet.

Alt i alt er det en rigtig god budgetaftale for Kultur-, Fritids- og Idrætsområdet.

Sommeren 2016

I Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget har vi netop afsluttet budgetforhandlinger 2017 i udvalget. Igen var opgaven at finde 1% på budgettet. Det var dog væsentligt mindre end det første oplæg, der var noget højere. En procent lyder ikke af meget, men når vi nu konstant siden 2010 hvert år har reduceret budgettet, bliver det naturligvis sværere og sværere at løse opgaven. Udgangspunktet for forhandlingerne var et oplæg fra forvaltningen, hvor bl.a. idrætsforeningerne selv skulle opkridte fodboldbaner, og hvor aftenskolerne skulle have reduceret tilskuddet yderligere. Udvalget valgte, at vi ikke ville lægge flere byrder på de frivillige i idrætsforeningerne, og at aftenskolerne set i forhold til landsplan allerede har et meget lavt tilskud, så de to forslag blev lagt til side. I stedet fandt vi nogle penge på driften af Mascot Park, der jo lukker ned i løbet af 2017. Vi fandt også penge på driftsbudgettet for Jysk Arena. Derudover har vi måttet tage to procent fra driftstilskuddet til de selvejende institutioner (dog ikke museerne), og desværre har Silkeborg Bibliotek igen, som vores største budgetpost, for sjette gang ud af syv år se budgettet reduceret. Vi fandt dog også penge til at nogle nye, kan komme fast på budgettet. Det drejer sig om Silkeborg Classic Festivalen, Kultur på Recept og Kragelund Svømmebad. Det bliver en fortsættende proces at skulle prioritere, men det er også vigtigt at have for øje, at vi har rum til at understøtte nye tiltag, og at vi gør det.

Jeg glæder mig over, at der er en lang række udvidelser af rammerne på vores område på vej. Lad mig nævne udvidelsen af Søsportens Hus, renovering og udbygning af Toftebjerg Medborgerhus, Campus Bindslevs Plads, renovering og modernisering af Indelukket og idrætshal i Kragelund. Der bliver masser af muligheder for borgerne i de kommende år for at bruge de nye faciliteter, i by såvel som på land.

Efterår 2015

Lige nu arbejder vi i udvalget med at få aftalerne på plads omkring klublokaler for idrætsforeningerne i Grauballe og Gjessø i forlængelse af byggeriet af idrætshaller. Vi arbejder også med at få det nye spillested Kedelhuset startet godt op, og der er netop ansat en daglig leder af spillestedet. Hans primære rolle bliver bl.a. at få de frivillige fra foreningerne til at føle sig godt tilpas i rammerne.

Vi skal også til at arbejde med en revision af Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitikken. Der er vi i dialog med fritidsrådet om, hvordan vi skal gøre det.

Og den 2. Oktober havde jeg lidt af en fest sammen med borgerne i Grauballe og Gjessø – Der indviede vi nemlig på samme dag to nye idrætshaller! Jeg glæder mig, som foreningsmenneske og som borger i en landsby, på begge byers vegne. Det kommer til at betyde så meget for de to lokalsamfund.

Sommer 2015

Her havde jeg den 24. Juni fornøjelsen af at åbne Søsportens hus ved Silkeborg Langsø. For en by med søer og et meget aktivt idrætsliv omkring ro- og kajaksporten var det en stor dag, som jeg er glad for at have været en del af.

Og i August var jeg med til at indvie Streetzone på Søndertorv, hvor der nu kan løbes på skateboard. Det er et forsøg, som skal være med til at bringe mere liv i vores by, og samtidigt gøre det attraktivt for de unge at være i byrummet.

Efterår 2014

I budgetforliget for 2015 valgte byrådet at tilgodese området for Kultur-, Fritid og Idræt. Det betyder bl.a., at aktivitetstilskuddet til frivillige foreninger hæves fra 106 kr. til 190 kr. over fire år. Derudover er der, hvis det er muligt pga. de skærpede krav til vandrensning, 450 tkr. til drift af det udendørs bassin på Nordvestbadet.

I Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget skal vi nu til at arbejde med beslutningerne i budgetaftalen. I punktform skal vi omkring følgende ting:

-Svømmefaciliteter: Afklaring af behov, økonomi, placering og drift.

-Søbadene: Afklaring af behov for renovering og ajourføring.

-Nordre Skole: Plan for områdets fremtid.

-Badeanstalten: Udarbejdelse af plan for fremtidig bæredygtig drift.

Planerne skal være klar inden budgetseminaret i august 2015. Det er spændende, men også svære opgaver, der forestår.

Læs min budgettale til byrådets 1. behandling her!

Sommer 2014

På mit område, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, er vi nok det udvalg, der er i dialog med flest borgere – repræsenterende meget forskellige foreninger og institutioner. F.eks. har vi haft flere dialogmøder med lokale idrætsforeninger om deres faciliteter og behov. Der er ønsker om nye idrætsfaciliteter, og her lægger vi op til partnerskaber, f.eks. omkring kunstgræsbaner. Det nye udvalg har også været på besigtigelsestur rundt i hele kommunen for at se og høre om nogle af vores mange kulturinstitutioner. Her møder vi engagerede medarbejdere, som brænder for deres område, og vi er ikke i tvivl om, at der bliver leveret service og gode oplevelser til borgerne.

Vi taler i udvalget også Budget 2015 lige nu. Her er det et krav fra byrådet, at vi skal effektivisere for 1% – dvs. 1,4 mio. kr. I den forbindelse har vi allerede talt med Fritidsrådet, som er en af høringsparterne, således at de er involveret fra starten af processen. Vi skal træffe beslutningerne i den sidste ende, men vil gerne undervejs inddrage vores brugerrepræsentanter, som bl.a. repræsenterer både spejdere, idrætslivet og aftenskolerne.

Iøvrigt har vi jo spændende år med alle Jorn-100-aktiviteterne oven i alle de andre kulturelle muligheder i Silkeborg Kommune. Vi er også så småt startet op med Kulturby 2017, hvor Silkeborg Kommune også er involveret. Over hele perioden bidrager vi med ca. 6 mio. kr. til projektet. Vi har en tro på, at dette får vi flere gange igen!

Der er også et godt kulturtilbud til dig – vi er jo kendt for at være kommunen med de 1000 kulturtilbud!

KV13

En meget begivenhedsrig uge – Vi har i Venstre fået borgmesterposten til Steen Vindum. Jeg selv bliver formand for Kultur-, Fritids og Idrætsudvalget – en drøm for et foreningsmenneske som mig! Igen fik jeg pænt over 1000 personlige stemmer fordelt på alle valgsteder i kommunen. Jeg takker for tilliden, og vil fortsat gør mit bedste for at leve op til hvervet. Tak!

Efteråret 2013

Siden før sommerferien har jeg været i gang med at forberede valgkampen – både min egen, men også den fælles del i Venstre. Vi har aftalt et fælles program, hvor vores medlemmer via backing-grupper har givet deres bidrag. For mit eget vedkommende har jeg fået lavet flyers, valgplakater, facebook-annoncer, hjemmesiden har fået en opdatering, og der er også et par andre kampagneaktiviteter på vej. Måske ses vi i biografen i Silkeborg? Alt i alt et stort arbejde at lave valgkamp, når de daglige gøremål også skal passes.

Budgetforliget for år 2014 er indgået med alle byrådets partier. Jeg ser et tydeligt Venstre-aftryk i budgetforliget, f.eks. flere penge til de kommende tre haller i Kragelund, Gjessø og Grauballe. Campus Bindslevs Plads starter nede fra med opførelse af parkeringskælderen først, og ny vejbelysning med LED indfases hurtigere end det første oplæg.

Der er også ting, som vi ikke fik med – f.eks. ville vi gerne have haft flere penge til anlæg. De to ting, som vi gerne ville have haft flere penge til anlægsmæssigt, var at ruste folkeskolen bedre bygningsmæssigt til den kommende folkeskolereform, samt at få vores vejnet bedre tilpasset til den kommende Silkeborg-motorvej. Vi foreslog, at det kunne ske ved at undlade at afdrage (netto) på Silkeborg Kommunes gæld i tre år. Silkeborg Kommune er en af de kommuner, der har lavest gæld, så det mener vi er fuldt forsvarligt. Så kunne vi over tre år have foretaget ekstra anlæg på 150 millioner kr. for at løse presserende udfordringer og også gerne fået lidt ekstra arbejdspladser.

Sommer 2013

På det sidste byrådsmøde før sommerferien vedtog et enstemmigt byråd den Ud- og Ombygningsplan for ældreområdet, som jeg fremlagde på udvalgets vegne. Der var stor diskussionslyst, bl.a. om antallet af fremtidige pleje- og ældreboliger. Vi øger antallet af plejeboliger, men på grund af den demografiske udvikling bliver dækningsgraden (antal plejeboliger divideret med antal +80 årige borgere) sænket fra 17% til 16%. Antallet af plejeboliger øges fra 577 i 2013 til 667 i 2019. Derudover øges antallet af forskellige typer af midlertidige pladser fra 69 til 95. Ny forskning viser, at ældre klarer sig bedre fysisk og mentalt i forhold til tidligere, så derfor kan der godt argumenteres for en lavere dækningsgrad, mener jeg. Se f.eks. forskning af Professor og Overlæge Kaare Christensen fra Syddansk Universitet – som gengivet i Midtjyllands Avis den 11. Juli 2013. Ældres sundhedstilstand er ikke en statisk størrelse – De kommende ældre bliver generelt sundere end tidligere generationer, både mentalt og fysisk!

En anden vigtig ting i mit udvalg er, at Idé og Programudvalget for det nye plejecenter i Sydbyen har haft sit første møde. Jeg er formand for udvalget, og glæder mig til at være med til at forme rammerne for det nye plejehjem i samarbejde med repræsentanter fra Ældrerådet, medarbejdere, Socialudvalget og Handicaprådet.

Kandidatopstilling til KV13

Den 11. april 2013 blev jeg valgt som nr. 2 på Venstres liste til KV13. Der var 221 fremmødte Venstre-medlemmer i Gjern, der opstillede kandidaterne. Mange tak for valget – jeg vil gøre mit bedste. Det var et meget stærkt felt, og jeg glæder mig til at arbejde sammen med nye og gamle kandidater om at sikre Venstre et godt resultat den 19. november 2013. Læs min opstillingstale her!

Vinter 2013

Lige nu er der diskussion om, hvorvidt der skal bygges nyt stadion i Silkeborg. Nogle siger nej, nogle siger ja, og nogle siger måske. Jeg siger måske, hvis en række spørgsmål kan afklares tilfredsstillende, og hele regnestykket hænger sammen. Nogle af de spørgsmål, som jeg synes er vigtigt at få afklaret er:

-Hvor mange penge kan vi få for salg af det nuværende stadionområde

-Hvad vil det koste at gøre det gamle stadion færdigt

-Hvor skal de foreninger, der benytter det nuværende stadion-område, fremover være, hvis området bebygges

-Hvordan ser det samlede regnestykke ud for det nye stadionbyggeri – inklusive udenomsarealer

-Hvordan berører det de foreninger, der i dag er på Søholt (skytter m.v.)

Det er værd at bemærke, at når vi har valgt at placere et nyt plejehjem på stadiongrunden, samt at sælge det nedlagte Marienlund-plejehjem, så er det fordi, at vi på den måde kunne skaffe en del af det økonomiske grundlag for at flytte stadion. Men der er altså stadig en del ting endnu, som der ikke er det fulde overblik over. Jeg kan ikke sige ja, før vi har fuldt faktuelt overblik over en samlet tilfredsstillende løsning.

 

Hent min App!

Nu er det muligt at downloade en App, så hvis du interesserer dig for politik i Silkeborg Kommune og gerne vil have min vinkel på tingene, er det blevet nemmere.

App’en er tilgængelig på Iphone, Ipod og Ipad. Hent den her!

Sommer 2012

Tidligere har jeg skrevet et indlæg om, hvor det var muligt at opføre et nyt plejecenter. Debatten har været vidt omkring, fra afstemninger der delte partier, og til læserbreve i Midtjyllands Avis. Der har igennem længere tid fra mange sider været udfoldet bestræbelser på at finde en løsning, der kan samle bred tilslutning. På den baggrund har vi i Ældre- og Sundhedsudvalget enstemmigt indstillet, at der opføres et nyt plejecenter på en del af den nuværende stadiongrund.

Vi mener i udvalget, at vi med den løsning er afstandsmæssigt så tæt på det nedlagte Marienlund, at det er svært at sige andet, end at det er lige så godt. Dernæst kan det åbne op for andre gode ting for udviklingen i Silkeborg Midtby. Det kan således være starten på ny byudvikling.

Vi håber, at et stort flertal i byrådet bakker op om vores indstilling til byrådet.

Foråret 2012

Inden for mit politiske ansvarsområde, Ældre- og Sundhed, har vi i den seneste tid måttet sande, at der har været politiske uenigheder. Uenighederne har ikke så meget været i udvalget, men i forhold til byrådet bredt. Disse uenigheder har været på tværs af partier, og har ikke bundet i en partipolitisk uenighed. Uenighederne har primært drejet sig om placeringen af et nyt (eller flere) plejecentre. Som en del af den opgave, der var omkring at spare 59 mio. kr., besluttede udvalget i 2010 at lukke bl.a. plejecentret Frydenslund i midtbyen. Det skete med udgangspunkt i den “Om- og udbygningsplan”, som det tidligere udvalg havde udarbejdet, og efterfølgende fået vedtaget i byrådet. Også Marienlund Plejehjem var allerede besluttet lukket med udgangspunkt i bygningernes tilstand. Når vi i udvalget blev enige om at lukke så mange plejehjemspladser i midtbyen, var det bl.a. fordi vi var enige omkring at nyopføre i dette område.

Der må vi i udvalget så konstatere, at der ikke er opbakning hele vejen rundt blandt partierne til dette. Ihvertfald kniber det med håndfaste tilsagn om, at det er muligt, og i givet fald hvor. Det har på den baggrund dog vist sig muligt at hindre salget af Marienlund – her samledes et flertal i byrådet sig om at sætte dette salg i bero. Jeg håber nu, at vi kan få landet sagen således, at der bliver fundet en løsning, der indebærer, at der nybygges plejehjemspladser i midtbyen – og gerne en løsning, der ikke graver grøfterne dybere i byrådet. Det er dog værd at bemærke, at der tegnede sig et flertal for at bygge i Midt- og/eller Sydbyen.

Fjernvarme er godt!

Jeg synes grundlæggende, at fjernvarme er en udmærket ting, og det kan også være udmærket i forhold til miljøet omkring udledning af CO2, afhængigt af hvad man fyrer med på kraftvarmeværket. Men jeg forholder mig stærkt kritisk til det forslag, der desværre blev stemt igennem i byrådet. Det efterlader en lang række borgere i Funder-området med store udgifter til tilslutning og installation. Derudover fyrer man med naturgas på kraftvarmeværket i Silkeborg – så i mange tilfælde erstatter man naturgas med — naturgas. Jeg stemte imod!

Mit første år i byrådet

“Mit første år i byrådet har, mildt sagt, været en ordentlig mundfuld. Det blev klart kort inde i det nye år, at Silkeborg Kommunes økonomi var i en slem forfatning. Hvis ikke der blev gjort drastiske tiltag, ville Silkeborg Kommune komme under administration pga. den såkaldte kassekreditregel. På den baggrund stod det klart, at der skulle ske besparelser, således at kommunens indtægter og udgifter kommer i balance. Kassen var simpelthen tom.”

Læs resten her!

Dækningsafgift i Silkeborg Kommune

Med budgetforliget i 2010 mellem S og SF blev der indført dækningsafgift i Silkeborg Kommune. Om dækningsafgift udtaler DI’s chef for Offentlig-Privat, Henrik Friis:
“Det koster arbejdspladser og udvikling i virksomhederne, når der udskrives sådan en ekstraregning. Det stiller virksomhederne dårligere i konkurrencen i forhold til i de kommuner, hvor der ikke opkræves dækningsafgift. …. Dækningsafgiften er ikke befordrende for, at nye virksomheder søger til de pågældende kommuner, eller at eksisterende virksomheder udvider. Man kan nærmest tale om, at afgiften er en skat på vækst og udvikling”. Læs mere her!